Ancora aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden Ancora Health – versie mei 2021  

Aankoopvoorwaarden 

1. Scope 

Door u te registreren en onze diensten aan te schaffen via de App of de Site (“Diensten”), bevestigt u uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of regelingen met u met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

Aanvullende voorwaarden Op bepaalde Services kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen afzonderlijk aan u worden bekendgemaakt. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op en worden geacht deel uit te maken van de Voorwaarden voor de toepassing van de toepasselijke Dienst (en). Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid met betrekking tot de toepasselijke Services. 

 

2. Pakketten ben bijbehorende diensten
De volgende pakketten worden momenteel aangeboden: 

https://ancora.health/nl/pakketten/

 

3. Aankoop 

De Diensten zijn voor u beschikbaar na registratie en betaling voor de Diensten (“Aankoop”) gedurende 12 maanden (“Termijn”) door deze te registreren op de Site of in de App. Een volledige lijst van wat de pakketten inhouden en de bijbehorende vergoeding is beschikbaar op de Site. Tijdens de Aankoopperiode zullen we u toegang geven om de Diensten te gebruiken zoals beschreven in deze Overeenkomst. 

  

Een Aankoop wordt aangegaan voor de Termijn, waarna de Aankoop automatisch wordt beëindigd. Aan het einde van de Aankoop wordt uw account bevroren en worden de gegevens daarin opgeslagen gedurende de wettelijk vereiste periode. 

 

4. Recht tot opschorting Diensten 

Ancora kan de Diensten onmiddellijk beëindigen als u uw verplichtingen niet meer nakomt (bijvoorbeeld als u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft), meerdere keren achter elkaar. In de periode dat de Doemstem tijdens de Termijn door Ancora zijn stopgezet, bent u verplicht om uw vergoeding te betalen, evenals alle andere kosten die voortvloeien uit uw overtreding. 

 Opschorting wegens verboden handelingen. We kunnen uw Aankoop en daarmee de toegang tot enige of alle Diensten opschorten zonder kennisgeving voor gebruik van de Diensten op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden. 

Opschorting wegens niet-betaling. We zullen u op de hoogte stellen van niet-betaling van een verschuldigd bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen we uw toegang tot een of alle Diensten opschorten als het uitstaande bedrag niet binnen vijf (5) dagen na een dergelijke kennisgeving is betaald. We zullen de Diensten niet opschorten terwijl u de toepasselijke kosten redelijk en te goeder trouw betwist en ijverig samenwerkt om het geschil op te lossen. 

 

5. Betaling 

a. Wanneer u zich registreert voor een Aankoop bij onze Diensten, machtigt u Ancora om een ​​automatische incasso uit te voeren en / of uw creditcard of bankrekening in rekening te brengen voor alle verschuldigde vergoedingen tijdens de Termijn, afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie. Verder machtigt u ons om een ​​derde partij te gebruiken om betalingen te verwerken, en stemt u in met de openbaarmaking van uw betalingsinformatie aan die derde partij. Bekijk hier de gebruiksvoorwaarden van de betalingsprovider: https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions. 

 b. U mag de machtiging gedurende de looptijd van de Overeenkomst niet intrekken zonder schriftelijke toestemming van AncoraAls u de automatische incasso en/of creditcardautorisatie intrekt of als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïnd (bijvoorbeeld omdat uw banksaldo onvoldoende is), kan Ancora u administratiekosten in rekening brengen. 

 c. Ancora kan de Aankoop per direct beëindigen als u om schuldbeheersing of surséance van betaling heeft verzocht of deze is verleend, of als u faillissement aanvraagt ​​of als u failliet bent verklaard of als u uw verplichting of verplichtingen niet nakomt uit deze overeenkomst. 

 d. Alle bedragen en vergoedingen zijn betaalbaar in euro, inclusief belasting over de toegevoegde waarde, en zijn niet opzegbaar en niet restitueerbaar.