Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Ancora Health – versie mei 2021 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 1. Toepassingsgebied

1.1 Ancora Health BV (“Ancora“, “wij” of “ons“) biedt Diensten aan via een Abonnementsplan of Bedrijfsplan dat online toegang biedt tot de website (www.ancora.health) (de “Site“) en via de applicatie Ancora Health (de “App“). Het afsluiten van het abonnement of het bedrijfsplan en het gebruik van die Diensten worden geregeld door een Dienstverleningsovereenkomst tussen u en ons of tussen uw bedrijf (Werkgever) en ons. 

1.2  Dit document beschrijft de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik (de “Eindgebruiker” of “u“) van de App en Site (“Gebruiksvoorwaarden” of “Voorwaarden“), evenals het Privacybeleid. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de App en/of Site gebruikt. Door op de knop te klikken met de markering “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord”, of door de App of Site te downloaden of te gebruiken, bevestigt u (1) dat u ten minste 18 jaar oud bent en de leeftijd hebt bereikt van meerderjarigheid volgens de toepasselijke wetgeving in uw land, en (2) dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u daarmee instemt. 

1.3  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2021. Ancora behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en de App afhankelijk kan zijn van aanvaarding van een herziene versie van de Gebruiksvoorwaarden. 

1.4  Op bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen afzonderlijk aan u worden bekendgemaakt. Aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op en worden beschouwd als onderdeel van de Voorwaarden voor de toepassing van de toepasselijke Dienst(en). Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid met betrekking tot de toepasselijke Diensten. 

 1. Over de Site en App 

2.1  De Diensten omvatten – zonder beperking – een mobiele applicatie op een voor iOS geschikt mobiel apparaat of op een mobiel Android-apparaat (“Persoonlijk apparaat”) waarvan u de eigenaar bent of die u beheert of opent via een webbrowser op https://ancora.health/ (“Site” of elk een “App”), inclusief alle gerelateerde documentatie en gerelateerde diensten, waarmee gebruikers: 

 • hun gezondheidsgegevens laten meten en verzamelen via een lichamelijk onderzoek, een interview, het verzamelen van urine, DNA en bloedmonsters en een online zelfevaluatievragenlijst; 
 • hun gezondheidsgegevens laten analyseren door Ancora-analisten om biomarkers, genen en levensstijl te kwantificeren; 
 • een persoonlijk, vertrouwelijk gezondheidsprofiel ontvangen, inclusief richtlijnen over voedings-, activiteits- en levensstijlkeuzes die kunnen helpen gezondheidsrisico’s te verminderen en/of gezondheidsproblemen te voorkomen. 

2.2  De Site en App zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door EU-ingezetenen die minstens 18 jaar oud zijn en de meerderjarigheid hebben bereikt in hun land van verblijf. De Site en App zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en privégebruik. Daarom is het verboden om extra kopieën te maken of anderen toe te staan ​​de Site of App te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora, uitgezonderd het delen van jouw (persoonlijke) data via de share button met, bijvoorbeeld, jouw huisarts of andere medische professional. 

2.3  Diensten (zoals de onboarding fysieke tests en samples) kunnen worden geleverd door externe leveranciers in overeenstemming met Ancora of bepaalde aan Ancora gelieerde ondernemingen (elk van hen een “Externe Provider”). U erkent dat de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld onder dergelijke externe leveranciers, waaronder: (i) bepaalde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Ancora; of (ii) onafhankelijke externe leveranciers, waaronder professionele zorgverleners. 

2.4  DE SITE EN APP EN ALLE INFORMATIE DIE OP DE SITE OF APP WORDT OPGESLAGEN, GEGEVEN DOOR OF ONTVANGEN VIA DE SITE OF APP ZIJN NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, BEOORDELING, DIAGNOSE OF BEHANDELING. RAADPLEEG UW HUISARTS, GEZONDHEIDSSPECIALIST, ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE PROFESSIONELE GEZONDHEIDSZORG ALS U VRAGEN HEEFT OVER UW GEZONDHEID OF BEHANDELING. NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF VERTRAAG HET ZOEKEN DAARVAN. 

 1. Gebruik van de diensten

3.1  Om volledig gebruik te kunnen maken van de Diensten, inclusief de functies van de App of de Site, moet u een account aanmaken. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie in uw account te verstrekken en te onderhouden. Ancora behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen als de informatie die tijdens het aanmaken van een account of daarna is verstrekt, onjuist, niet actueel of onvolledig blijkt te zijn. 

3.2  Wanneer u een account aanmaakt op de Site of App (“Account”), maakt u een wachtwoord aan. Ancora heeft geen toegang tot uw wachtwoord(en) en als u uw wachtwoord vergeet, wordt u gevraagd om een ​​nieuw wachtwoord aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U stemt ermee in dat u uw wachtwoord niet aan derden bekendmaakt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten of acties onder uw account, ongeacht of u dergelijke activiteiten of acties hebt geautoriseerd. De Site of App is alleen toegankelijk voor u via de gebruikersnaamhet wachtwoord en 2-factor authenticatie (2FA) die u hebt gekregen. Het is verboden om andere personen via uw beveiligingscode in staat te stellen de App of Site te gebruiken. U moet Ancora onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw Account. 

3.3  U stemt ermee in om bij het gebruik van de Diensten niet: (a) te proberen ongeautoriseerde toegang tot de Dienst te krijgen, (b) de systemen van Ancora te misbruiken of te belasten, (c) andere stappen te ondernemen die de beschikbaarheid van de App of de Site zouden kunnen beperken aan anderen, (d) de Diensten te gebruiken op een onwettige manier of op een manier die inbreuk maakt op de rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) van anderen, (e) een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit, (f) proberen om informatie te verzamelen of anderszins te verzamelen over andere eindgebruikers, (g) andere producten of diensten te verkopen of promoten, (h) ongevraagde reclame, junkmail, spam of andere vorm van uitnodiging te verzenden, (i) programma’s of materiaal te verzenden, verspreiden of uploaden die kwaadaardige code bevatten, zoals virussen, tijdbommen, annuleringsbots, Trojaanse paarden, spyware of andere mogelijk schadelijke programma’s of ander materiaal of informatie, of (j) kopiëren, verspreiden, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van onderdeel van de Diensten, of (k) alle copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen verwijderen van enig deel van de Diensten, of (l) programma’s of scripts te veroorzaken of te starten met als doel het scrapen, indexeren, onderzoeken of anderszins datamining van enig deel van de Diensten of het onnodig belasten of het belemmeren van de werking en / of functionaliteit van enig aspect van de Diensten. 

3.4  U erkent dat Ancora elk aspect van de Diensten op elk moment zonder kennisgeving kan wijzigen, opschorten of stopzetten of uw toegang tot de Diensten op elk moment kan beëindigen om welke reden dan ook die wij passend achten. U erkent dat u begrijpt dat de Dienst van tijd tot tijd niet beschikbaar kan zijn vanwege onderhoud of andere redenen. 

3.5  De ​​Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag derden geen toestemming geven om uw Account te gebruiken. 

 1. Privacybeleid

4.1  Het privacybeleid van Ancora wordt getoond wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij het account en is daarna beschikbaar via de pagina “Privacybeleid” ter referentie. Dit privacybeleid is opgenomen in en is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. 

4.2  Bij Ancora staan ​​privacy en gegevensbeveiliging hoog in het vaandel. Ancora is ontworpen om volledig te voldoen aan de privacy en gegevensbeveiliging door ontwerpconcepten (“privacy by design”). Persoonsgegevens die via de App en/of Site worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met dit PrivacybeleidAncora zal bij het verlenen van de Diensten te allen tijde volledig voldoen aan haar Privacybeleid met betrekking tot de privacy en veiligheid van de beschikbare klantgegevens (aangezien een dergelijk document van tijd tot tijd door Ancora naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd). 

4.3  U stemt ermee in dat Ancora technische gegevens en gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem, applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, ondersteuning en andere diensten te vergemakkelijken aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Diensten en/of App en/of Site. Ancora kan deze informatie gebruiken, zolang deze in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert, om haar diensten te verbeteren of om u producten of technologieën te leveren. 

4.3  De App en de Site maken de overdracht mogelijk van uw persoonsgegevens (“klantgegevens”) vanuit al uw aantekeningen en uw profiel, die wij zullen gebruiken om u inzichten, gepersonaliseerde berichten en inhoud te geven die uniek zijn voor uw gezondheidssituatie. 

4.5  Ancora heeft alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle klantgegevens die geen persoonsgegevens zijn, en is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van al deze klantgegevens. 

4.6  Ancora volgt haar archiveringsprocedures voor klantgegevens zoals uiteengezet in haar Privacybeleid dat beschikbaar is op www.ancora.health (of een ander websiteadres dat van tijd tot tijd aan de Eindgebruiker kan worden meegedeeld), aangezien een dergelijk document kan worden gewijzigd door Ancora naar eigen goeddunken van tijd tot tijd. 

4.7  Ancora is niet verantwoordelijk voor enig verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van klantgegevens veroorzaakt door een derde partij. 

4.8  Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zal Ancora, met betrekking tot alle klantgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Ancora van haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden: (a) die klantgegevens alleen verwerken op basis van de gedocumenteerde schriftelijke instructies van Eindgebruiker, tenzij de Ancora door de wetten van een lid van de Europese Unie verplicht is om persoonsgegevens te verwerken. Waar Ancora vertrouwt op de toepasselijke wetgeving als basis voor het verwerken van klantgegevens, zal Ancora u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen alvorens de vereiste verwerking uit te voeren, tenzij die toepasselijke wetgeving Ancora verbiedt u hiervan op de hoogte te stellen; (b) geen persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) Eindgebruiker of Ancora heeft passende waarborgen geboden met betrekking tot de doorgifte; (ii) Eindgebruiker heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen; (iii) Ancora voldoet aan haar verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving door een passend beschermingsniveau te bieden aan alle klantgegevens die worden overgedragen; en (iv) Ancora voldoet aan de redelijke instructies die haar vooraf door de Eindgebruiker zijn meegedeeld met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens; (c) reageren op elk verzoek van een Eindgebruiker en om te zorgen voor naleving van zijn verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot beveiliging, meldingen van inbreuken, impactbeoordelingen en overleg met toezichthoudende autoriteiten of regelgevers (d) u ​​zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met persoonsgegevens; (u bent uw schriftelijke instructie, verwijdert of retourneert klantgegevens en kopieën daarvan aan u na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving om de Persoonsgegevens op te slaan (en voor deze doeleinden betekent de term ‘verwijderen’ dat dergelijke klantgegevens buiten gebruik); en (f) een volledige en nauwkeurige administratie en informatie bijhouden om aan te tonen dat deze aan deze clausule voldoet. 

 1. Links en diensten van derden

5.1  De Site of App kan links bevatten naar andere websites of internetbronnen van Ancora of aan haar gelieerde bedrijven. U erkent dat hoewel dergelijke websites of internetbronnen eigendom zijn van Ancora of haar gelieerde bedrijven, ze mogelijk andere gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbeleid hebben. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en naleven van dergelijke voorwaarden en beleidsregels. 

5.2 De Site of App kan ook links bevatten naar of functies bieden die communiceren met of communiceren met applicaties, websites of andere bronnen van derden, inclusief sociale netwerken van derden (“diensten van derden”). Diensten van derden vallen niet onder de controle van Ancora en Ancora is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of prestaties van deze Diensten van derden. Ancora controleert dergelijke websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke derden. Als u deze websites van derden bezoekt (via de App of de Site), doet u dit op eigen risico. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op die websites van derden te lezen. U gaat ermee akkoord dat Ancora niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die het gevolg is van uw gebruik van een website van een derde partij.  

 1. Beschikbaarheid van de App/Site, updates en wijzigingen

6.1  U erkent en gaat ermee akkoord dat: 

 • het is technisch onmogelijk om de Site of App vrij van standaardinstellingen te bieden; 
 • standaardinstellingen kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site of App; en 
 • de beschikbaarheid en werking van de Site of App is afhankelijk van voorwaarden en diensten waarover Ancora geen controle heeft, zoals bijvoorbeeld telefoon- en internetverbindingen. 

6.2  Ancora kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken Diensten-, Site- en/of App-updates ontwikkelen en leveren, waaronder mogelijk upgrades, bugfixes, patches en andere foutcorrecties en / of nieuwe functies (gezamenlijk, inclusief gerelateerde documentatie, “Updates “). Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteit in hun geheel wijzigen of verwijderen. Bovendien kan Ancora’s distributie van de App via Diensten van Derden, zoals de iTunes App Store en Google Play Store, vereisen dat gebruikers periodiek nieuwe of bijgewerkte versies van de App downloaden. Voor zover u ervoor kiest om dergelijke updates voor de App te downloaden of te gebruiken, erkent u dat u gebonden bent aan de versie van de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing is op het moment dat u een dergelijke update voor de App downloadt en gebruikt. Ancora garandeert niet dat toekomstige updates van de App dezelfde functionaliteit zullen bieden die wordt geboden door de huidige versie van de App. U stemt ermee in dat Ancora niet verplicht is om Updates te verstrekken of om bepaalde functies of functionaliteit te blijven leveren of mogelijk te maken. 

6.3  U erkent dat als u niet onmiddellijk alle Updates downloadt en installeert, dit ertoe kan leiden dat de App niet correct werkt. 

 1. Eigendom

7.1  De Site, de App en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zoals auteursrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, sui generis rechten met betrekking tot databases, ontwerpen, logo’s, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) in deze App en/of Site worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. U erkent en gaat ermee akkoord dat Ancora en/of haar licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten bezitten. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verleent deze overeenkomst u geen rechten op, onder of in, patenten, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), of andere rechten of licenties met betrekking tot van de Diensten. 

7.2  Wij verlenen u hierbij een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en kosteloze licentie voor het downloaden, openen en gebruiken van de App/Site in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de limieten beschreven in de Gebruiksvoorwaarden (“Licentie”). De licentie wordt verleend voor het gebruik van de App/Site op compatibele (mobiele) apparaten die u bezit of beheert. 

7.3  Afgezien van de aan u verleende licentie, en voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen de App/Site en de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten niet worden gereproduceerd, gebruikt of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora, of, indien de rechten op de genoemde elementen zijn in handen van derden, de toestemming van hun respectievelijke eigenaren. 

7.4  De App en de Site bevatten materiaal dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht. Ancora is eigenaar van of is een gelicentieerde gebruiker van de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en handelsaankledingrechten op alle materialen en inhoud die op en van de App en de Site worden weergegeven. U mag geen enkel element of onderdeel van de App/Site kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, aanpassen, opnieuw publiceren, uploaden, vervormen, wijzigen, wijzigen, verzenden of verspreiden op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, gedeeltelijk of in geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora, of, indien de rechten op de genoemde elementen in handen zijn van derden, de toestemming van hun respectievelijke eigenaren, en onder voorbehoud van naleving van intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten die genoemd worden. U mag de App/Site niet decompileren, reverse-engineeren, demonteren of een functie uitschakelen die het gebruik van de App/Site zou kunnen beperken. U mag de App/Site en enig intellectueel eigendom in de App/Site niet verhuren of in sublicentie geven, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren, of afgeleide werken van de App/Site of een deel daarvan maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora. U mag kennisgevingen over intellectueel eigendom (inclusief kennisgevingen over copyright) op een geautoriseerde kopie van de App/Site niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken. 

 1. Beperkingen van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ANCORA OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF EEN VAN HAAR OF HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE APP, DIENSTEN VOOR: 

(A) PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, STORING OF STORING VAN DE COMPUTER OF ENIGE ANDERE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE; 

(B) DIRECTE SCHADE IN BEDRAGEN DIE IN HET AGGREGAAT HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U WERKELIJK HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN. 

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DERGELIJKE SCHADE DAT VOORTVLOEIT UIT OVERTREDING VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF DAT ANCORA OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. S 

OMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET TOE, DUS SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van de App/Site door met name een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden” of andere “parasieten” te voorkomen. 

 1. Algemene informatie

9.1  Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en u gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Amsterdam. 

9.2  Elke verklaring van afstand van deze voorwaarden is alleen van kracht als deze op schrift is gesteld en door u en Ancora is ondertekend. Indien enige bepaling (en) van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen dergelijke bepaling(en) zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd om de bedoelingen van de partijen weer te geven (zoals weergegeven in de bepaling(en) en alle andere bepalingen blijven volledig van kracht. 

Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de App, Site of Diensten, kunt u deze richten aan info@ancora.health. 

Ancora Health B.V. 

Hereplein 34 

9711 GC Groningen 

Kamer van Koophandel: 78514452