Algemene voorwaarden

Ancora Health B.V. 

Abonnementsvoorwaarden Klant  

  1. Toepassingsgebied 

Ancora Health B.V. biedt diensten aan via een abonnementsprogramma dat online toegang biedt tot de website (www.ancora.health) (“Site”) en via de applicatie Ancora Health (“App”). Het afsluiten van het abonnement en het gebruik van deze Diensten, de Site en de App worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden“) en het Privacybeleid. 

Bindende overeenkomst Deze voorwaarden en de toestemming na voorafgaande informatieverstrekking voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid vormen een integraal onderdeel van de bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u (“Eindgebruiker” of “u“) en Ancora Health B.V. uit Groningen (“Ancora”). 

Door deelname aan een abonnementsprogramma voor de Diensten via de App of de Site, bevestigt u uitdrukkelijk dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk eerdere overeenkomsten of afspraken met u met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. 

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Diensten, zoals het beleid voor een bepaald evenement, programma, activiteit of promotie, en dergelijke aanvullende voorwaarden zullen afzonderlijk aan u worden bekendgemaaktAanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op, en worden geacht deel uit te maken van de Voorwaarden voor de doeleinden van de toepasselijke Service(s). Aanvullende voorwaarden hebben voorrang op deze Voorwaarden in het geval van een tegenstrijdigheid met betrekking tot de toepasselijke Diensten. 

 2. Het Abonnementsprogramma en de bijbehorende Diensten
De volgende twee pakketten worden momenteel aangeboden:  

OVERZICHT PAKKETTEN 
  Performance & Health Plus      Performance & Health Premium    
€ 999  € 1.499 
Incl. hermeting  0 
Incl. coachingsessies  1  1
# Incl. Professionele begeleiding sessies 0 4

 

2.2 De Diensten omvatten zonder beperking een mobiele toepassing op een mobiel iOS-apparaat of op een mobiel Android-apparaat (“Persoonlijk Apparaat“) dat u in uw bezit heeft of beheert of waartoe u toegang heeft via een webbrowser op https://ancora.health/ (“Site of ieder afzonderlijk een “App“), met inbegrip van alle gerelateerde documentatie en gerelateerde diensten, waarbij gebruikers in staat worden gesteld: 

  • hun gezondheidsgegevens te laten meten en verzamelen via een fysieke beoordeling, het verzamelen van urine, DNA- en bloedmonsters en een online zelfbeoordelingsvragenlijst; 
  • hun gezondheidsgegevens te laten analyseren door analisten van Ancora teneinde biomarkers, genen en levensstijl te bepalen 
  • een gepersonaliseerd, vertrouwelijk gezondheidsprofiel te ontvangen, met inbegrip van richtlijnen over voeding, activiteit en levensstijlkeuzes die kunnen bijdragen tot  vermindering van gezondheidsrisico’s en/of het voorkomen van de gezondheidsklachten. 

2.3 De Diensten (zoals de fysieke tests en monsters bij aanvangkunnen worden geleverd door derde partijen in het kader van een overeenkomst met Ancora of bepaalde aan Ancora gelieerde partijen (“Derde partijen“). U erkent dat de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld onder deze derden-aanbieders, inclusief: (i) bepaalde dochterondernemingen en filialen van Ancora; of (ii) onafhankelijke Derde Partij Leveranciers, inclusief professionals uit de gezondheidszorg.  

3. Gebruik van diensten 

3.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de Services, inclusief de functies van de App of de Site, dient u een account aan te maken. U gaat ermee akkoord dat u nauwkeurige, actuele en volledige informatie in uw account verstrekt en onderhoudt. Ancora behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen indien de informatie die tijdens het aanmaken van een account of daarna wordt verstrekt, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig blijkt te zijn.  

3.2 Wanneer u een account aanmaakt, maakt u een wachtwoord aan. Ancora heeft geen toegang tot uw wachtwoorden en ingeval u uw wachtwoord vergeet, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord niet aan een derde partij bekendmaakt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor activiteiten of handelingen in het kader van uw account, ongeacht of u al dan niet toestemming heeft gegeven voor dergelijke activiteiten of handelingen. U dient Ancora onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u op de hoogte komt van onbevoegd gebruik van uw Account. 

3.3 Op voorwaarde dat de Eindgebruiker een Abonnement aanschaft in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat deze Voorwaarden worden nageleefd met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw betaling van de Abonnementsgelden, verleent Ancora u hierbij, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor (i) toegang tot en gebruik van de App op uw persoonlijke apparaat of via de Site, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang tot en gebruik van alle inhoud, informatie en gerelateerde materialen die via de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld, en in ieder der gevallen uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.  

3.4 Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Ancora en/of de licentiegevers van Ancora. 

3.5 De App mag uitsluitend door u worden gebruikt en alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de App niet in sublicentie geven. De App is niet verkocht aan u maar gelicentieerd aan u. 

4. Abonnement 

4.1 De Diensten zijn voor u beschikbaar nadat u zich heeft geabonneerd op de Diensten (“Abonnement“) voor een periode van 12 maanden (“ Abonnementsperiode“) door deze te registreren op de Site of in de AppU begrijpt en erkent dat de registratie voor een Abonnement op de Site of App en uw gebruik van de Diensten kosten voor u met zich meebrengen (“Abonnementskosten“). Een volledige lijst van wat elk Abonnement inhoudt en de bijbehorende Abonnementskosten zijn beschikbaar op de SiteGedurende de Abonnementsperiode bieden wij u toegang tot het gebruik van de Dienst zoals beschreven in deze Overeenkomst. 

4.2 Een Abonnement wordt aangegaan voor de Abonnementsperiode, waarna het Abonnement automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Gedurende de Abonnementsperiode kunt u het Abonnement met ingang van het einde van de Abonnementsperiode opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Na afloop van de Abonnementsperiode kunt u op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. U kunt altijd opzeggen op dezelfde wijze als waarop u de Overeenkomst heeft afgesloten.  

 5. Recht tot opschorting van de uitvoering 

 5.1 Ancora mag de Diensten onmiddellijk stopzetten indien u uw verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld als u deze Gebruiksvoorwaarden meerdere keren achtereenvolgens niet naleeft)Gedurende de periode dat de Diensten door Ancora zijn stopgezet in de Abonnementsperiode, bent u verplicht de Abonnementskosten door te betalen, evenals eventuele andere kosten die voortvloeien uit uw wanprestatie. 

5.2 Schorsing voor verboden handelingen. Wij kunnen uw Abonnement en daarmee de toegang tot een of alle Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten vanwege uw gebruik van de Dienst op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving of de Voorwaarden van deze Overeenkomst.  

5.3 Schorsing wegens niet-betaling. Wij sturen u een aanmaning wegens niet-betaling van het verschuldigde bedrag. Tenzij het volledige bedrag is betaald, kunnen wij uw toegang tot een of meer van de Diensten opschorten indien het openstaande bedrag niet binnen vijf (5) dagen na de kennisgeving is betaald. We zullen de Service niet opschorten terwijl u enige factuur redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en u zich inzet bij en meewerkt aan de oplossing van het geschil 

 6. Gebruik van de diensten 

6.1 Met betrekking tot het gebruik van de Diensten verbindt u zich ertoe de volgende handelingen na te laten: (a) trachten ongeoorloofde toegang tot de Dienst te krijgen, (b) de systemen van Ancora misbruiken of belasten, (c) andere stappen ondernemen die de beschikbaarheid van de App of de Site voor anderen kunnen beperken, (d) de Diensten gebruiken op een onrechtmatige wijze of op een wijze waarop inbreuk wordt gemaakt op de rechten (inclusief maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten) van anderen, (e) uw identiteit verkeerd voorstellen, (f) proberen informatie over andere eindgebruikers te verzamelen of te oogsten, (g) andere producten of diensten verkopen of promoten, (h) ongevraagde reclame, junkmail, spam of andere vormen van verzoeken verzenden, (i) programma’s of materiaal dat kwaadaardige code bevat verzenden, distribueren of uploaden, zoals virussen, tijdbommen, cancelbots, wormen, Trojaanse paarden, spyware of andere potentieel schadelijke programma’s of ander materiaal of informatie, of (j) kopiëren, verspreiden, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, of afgeleide werken maken op basis van enig deel van de Diensten, of (k) alle auteursrechten, handelsmerk of andere eigendomsrechten van een deel van de Diensten verwijderen, of (l) het veroorzaken of lanceren van programma’s of scripts met als doel scraping, indexeren, in kaart brengen of op andere wijze datamining van een deel van de Diensten of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en/of functionaliteit van een aspect van de Diensten. 

6.2 U erkent dat Ancora elk aspect van de Diensten op elk moment kan wijzigen, opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of uw toegang tot de Diensten om welke reden dan ook op elk moment kan beëindigen. U erkent dat u begrijpt dat de dienst van tijd tot tijd mogelijk niet beschikbaar is vanwege onderhoud of andere redenen.  

6.3 De Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de 18 jaar. U mag geen toestemming geven aan derden om uw account te gebruiken. 

 7. Persoonlijke gegevens  

7.1 Bij Ancora zijn privacy en gegevensbeveiliging van het grootste belang. Ancora is opgezet met volledige inachtneming van de privacy- en databeveiligingsconcepten. Persoonsgegevens die via de App en/of Site worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy. Ancora zal bij het verlenen van de Diensten te allen tijde haar Privacybeleid met betrekking tot de privacy en de beveiliging van de beschikbare Klantgegevens volledig naleven (aangezien een dergelijk document van tijd tot tijd door Ancora naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd). 

7.2 U gaat ermee akkoord dat Ancora mogelijk technische gegevens en gerelateerde informatie verzamelt en gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem, applicatiesoftware en randapparatuur, die periodiek wordt verzameld om de levering van software-updates, ondersteuning en andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Diensten en/of App en/of Site te vergemakkelijken. Ancora kan deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang deze in een vorm is waarmee u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd. 

7.3 De App en de Site maken de overdracht van uw persoonlijke gegevens (“Klantgegevens”) mogelijk op basis van al uw aantekeningen en uw profiel, die wij zullen gebruiken om u te voorzien van inzichten, gepersonaliseerde berichten en inhoud die uniek zijn voor uw gezondheidssituatie. 

7.4 De Eindgebruiker is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Klantgegevens die geen persoonsgegevens zijn en is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit, juistheid en kwaliteit van al deze Klantgegevens. 

7.5 Ancora houdt zich aan haar bewaarplichtprocedures voor Klantgegevens zoals uiteengezet in haar Privacy Policy beschikbaar op www.ancora.health (of een ander website-adres zoals van tijd tot tijd aan de Eindgebruiker meegedeeld), aangezien een dergelijk document door Ancora naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.  

7.6 Ancora is niet verantwoordelijk voor verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van Klantgegevens door derden. 

7.7.Beide partijen dienen te voldoen aan alle toepasselijke vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

7.8 Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, zal Ancora met betrekking tot de Klantgegevens die worden verwerkt in verband met de uitvoering door Ancora van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst: (a) die Klantgegevens uitsluitend verwerken op basis van de gedocumenteerde schriftelijke instructies van de Eindgebruiker, tenzij Ancora op grond van de wetgeving van enig lid van de Europese Unie verplicht is om persoonsgegevens te verwerken. Indien Ancora zich beroept op de toepasselijke wetgeving als basis voor de verwerking van Klantgegevens, zal Ancora u hiervan onverwijld op de hoogte stellen alvorens de vereiste verwerking uit te voeren, tenzij die wetgeving Ancora verbiedt u hiervan op de hoogte te stellen; (b) geen persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) de Eindgebruiker of Ancora heeft passende garanties geboden met betrekking tot de overdracht; (ii) de Eindgebruiker heeft afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen; (iii) Ancora voldoet aan haar verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming door een passend beschermingsniveau te bieden voor de overgedragen klantgegevens; en (iv) Ancora voldoet aan de redelijke instructies die de Eindgebruiker haar vooraf heeft meegedeeld met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens; (c) op elk verzoek van een Eindgebruiker reageren en ervoor zorgen dat hij voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot beveiliging, kennisgeving van inbreuken, effectbeoordelingen en overleg met toezichthoudende instanties of regelgevende instanties; (d) zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens; e) ingevolge uw schriftelijke opdracht, Klantgegevens en kopieën daarvan verwijderen of aan u retourneren bij beëindiging van de Overeenkomst, tenzij door de toepasselijke wetgeving wordt vereist dat de persoonsgegevens worden opgeslagen (en voor deze doeleinden betekent de term “verwijderen” dat dergelijke Klantgegevens buiten gebruik worden gesteld); en (f) volledige en nauwkeurige dossiers en informatie bijhouden teneinde de naleving van deze bepaling aan te tonen. 

8.1 Updates  

8.1 Ancora kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken een Dienst, Site en/of App updates ontwikkelen en leveren, die upgrades, bug fixes, patches en andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen bevatten (gezamenlijk, met inbegrip van gerelateerde documentatie, “Updates”). Door Updates kunnen ook bepaalde functies en functionaliteiten in hun geheel worden gewijzigd of verwijderd. U gaat ermee akkoord dat Ancora niet verplicht is om Updates te leveren of om bepaalde functies of functionaliteiten te blijven leveren of mogelijk te maken.  

8.2 U erkent dat het niet tijdig downloaden en installeren van alle Updates kan leiden tot het niet goed functioneren van de App. U stemt er verder mee in, dat alle Updates worden geacht deel uit te maken van de Diensten, Site en/of App en onderworpen zijn aan alle Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van deze Overeenkomst. 

9. Betaling  

9.1 Wanneer u een Abonnement afsluit voor onze Diensten, machtigt u Ancora om een automatische incasso in te stellen en/of uw creditcard of bankrekening te belasten met alle Abonnementskosten die gedurende de Abonnementsperiode verschuldigd zijn, afhankelijk van de door u gekozen betaaloptieVerder machtigt u ons om een derde partij in te schakelen voor het verwerken van betalingen en stemt u in met het verstrekken van uw betalingsgegevens aan deze derde partij. Zie de gebruiksvoorwaarden van de betalingsprovider hier: https://www.adyen.com/nl_NL/legal/terms-and-conditions 

9.2 U kunt de machtiging niet intrekken gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Ancora. In geval u de incasso- en/of creditcardautorisatie intrekt of indien het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (omdat bijvoorbeeld uw banksaldo onvoldoende is), kan Ancora u administratiekosten in rekening brengen. 

9.3 Ancora kan het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen indien u het beheer van uw schuld of surséance van betaling heeft aangevraagd of indien u deze is verleend, of indien u het faillissement aanvraagt of indien u failliet bent verklaard of indien u niet aan uw verplichting of verplichtingen uit hoofde van onze Overeenkomst voldoet. 

9.4 Alle bedragen en Abonnementskosten zijn verschuldigd in euro’s, inclusief omzetbelasting, en zijn niet opzegbaar en niet restitueerbaar.  

9.5 Ancora is gerechtigd de Abonnementskosten te verhogen bij aanvang van een eventuele verlengingsperiode of na kennisgeving van negentig (90) dagen aan de Eindgebruiker.  

10. Eigendom 

10.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat Ancora en/of haar licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten bezitten. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermeld, verleent deze Overeenkomst u geen rechten op, krachtens of in, octrooien, auteursrechten, databaserechten, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), of andere rechten of licenties met betrekking tot de Diensten. 

10.2 Ancora bevestigt dat zij alle rechten heeft met betrekking tot de Diensten en de Documentatie die nodig zijn om alle rechten te verlenen die zij beoogt te verlenen onder, en in overeenstemming met, de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

10.3 U heeft geen eigendomsrechten op de App of de Site. Ancora behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de App en de Site en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, en het eigendom blijft te allen tijde bij Ancora berusten. Elke toegang tot of elk gebruik van de App of Site door een andere persoon of entiteit is ten strengste verboden en vormt een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst. De App mag niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora. 

10.4 De App en de Site bevatten materiaal dat beschermd is door de wetgeving in verband met intellectuele eigendom, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht. Ancora is eigenaar of licentiehouder van de auteursrechten, handelsmerken, en servicemerken op alle materialen en content die worden weergegeven op en van de App en de Site. U mag dergelijke materialen of content niet reproduceren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, weergeven, framen, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, verzenden, uitzenden of laten uitgaan naar een derde partij (inclusief het weergeven of verspreiden van het materiaal met behulp van een website van een derde partij) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ancora, behalve voor het gebruik van de App of de Site voor de beoogde doeleinden.  

11. Derden  

11.1 In verband met het gebruik van de App of de Site heeft u een internetverbinding en passende telecommunicatieverbindingen nodig, evenals een apparaat. Ancora is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die u mogelijk maakt of die door derden in rekening worden gebracht in het kader van een dergelijke verbinding. 

11.2 De App en/of Site kan links of verwijzingen bevatten naar websites en/of apps die door derden worden beheerd. Ancora houdt geen toezicht op dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke derden. Als u zich toegang verschaft tot deze websites van derden (via deze App of de Site), doet u dit op eigen risico. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op deze websites van derden door te nemen. U gaat ermee akkoord dat Ancora niet aansprakelijk is voor schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van uw gebruik van een website van een derde partij. 

12. Disclaimer 

DEZE APP EN DE SITE WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, WIJST ANCORA UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE APP, SITE OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE LOOP VAN DE PRESTATIES, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT ANCORA GEEN GARANTIE OF VERBINTENIS, EN DOET GEEN ENKELE TOEZEGGING DAT DE APPSITE OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DE BEOOGDE RESULTATEN ZULLEN BEREIKEN, ZONDER ONDERBREKING ZULLEN FUNCTIONEREN, AAN ENIGE PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORM ZULLEN VOLDOEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN WORDEN HERSTELD. 

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ANCORA GEEN MEDISCHE ZORGVERLENER IS EN DAT DE APP EN/OF SITE ALLEEN EEN INFORMATIEHULPMIDDEL IS EN NIET IN DE PLAATS KOMT VAN HET PROFESSIONELE OORDEEL VAN ZORGVERLENERS BIJ HET DIAGNOSTICEREN EN BEHANDELEN VAN PATIËNTEN. DE DIENSTEN ZIJN NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN MEDISCHE SITUATIE. 

DE DIENSTEN BIEDEN UITSLUITEND BEGELEIDING BIJ DE KEUZES DIE U ZELF KUNT MAKEN OP HET GEBIED VAN LEVENSSTIJL. ANCORA BIEDT OP GEEN ENKELE WIJZE MEDISCH ADVIES, NOCH VOORSPELLINGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN MEDISCHE CONDITIES OF DE DIAGNOSE VAN MEDISCHE CONDITIES. HET IS LOUTER EEN LEIDRAAD VOOR DE HOOGSTE EFFECTIVITEIT VAN LEEFSTIJLKEUZES VOOR UW PERSOONLIJKE MOGELIJKHEDEN. ANCORA KAN NIMMER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INGEVAL VAN EEN NIET GEDIAGNOSTICEERDE ZIEKTE OF EEN ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET DE MEDISCHE EN/OF DIAGNOSTISCHE KANT VAN DE EINDGEBRUIKER EN DE EINDGEBRUIKER VRIJWAART EN HOUDT ANCORA SCHADELOOS VOOR ALLE OP DERGELIJKE MEDISCHE GRONDEN GEBASEERDE VORDERINGEN. 

13. Beperking van de aansprakelijkheid 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT OF AANVAARDEN ANCORA NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH EEN VAN HAAR OF HUN BETREFFENDE LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE APP, SITE OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN, IN VERBAND MET: 

(A) PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKING, COMPUTERSTORING OF –ONDERBREKING OF ENIGE ANDERE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, NIET-COMPENSATOIRE, BIJZONDERE OF STRAFSCHADE; 

(B) DIRECTE SCHADE MET BEDRAGEN DIE IN TOTAAL HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK VOOR DE DIENSTEN IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD.  

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS EN ONGEACHT OF DEZE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF ANCORA OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. 

14. Algemeen 

14.1  Abonnementen worden afgesloten voor 12 maanden, waarna ze voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij ze door een van beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.  

14.2 Indien een Abonnement eindigt, zijn alle vorderingen die Ancora op u heeft (bijvoorbeeld verschuldigde Abonnementskosten) onmiddellijk opeisbaar. Indien Ancora een Abonnement beëindigt, dient u de resterende Abonnementskosten tot het eind van de Abonnementsperiode aan Ancora te betalenDit laat de overige rechten van Ancora onverlet.  

14.3 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam. 

14.4 Elke verklaring van afstand van deze voorwaarden is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk plaatsvindt en door u en Ancora is ondertekend. Indien enige bepaling(en) van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/worden geacht, dan zal/zullen deze bepaling(en) zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd teneinde de bedoelingen van de partijen (zoals weergegeven in de bepaling(en)) weer te geven en blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. 

Indien u vragen, klachten of vorderingen wilt indienen met betrekking tot de App, Site of Diensten, kunt u deze richten aan info@ancora.health  

Ancora Health B.V.
Herestraat 106 

9711 LM Groningen 

KVK nummer: 73031895