Ancora Privacy Policy

Privacy Policy – September 2022 

PRIVACY BELEID  

 1. Inleiding

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren welke Persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruikmaken van deze App/Site, hoe deze worden verzameld, aan wie ze zijn of kunnen worden bekendgemaakt en hoe ze worden gebruikt. Dit privacybeleid is opgenomen in en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden. 

Met “Persoonsgegevens” bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals verder gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 

Met “Verwerkingsverantwoordelijke” bedoelen wij de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( EU) 2016/679. 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 September 2022. 

 1. Over de App en/of Site

2.1  De Diensten omvatten zonder beperking een mobiele applicatie op een voor iOS geschikt mobiel apparaat of op een mobiel Android-apparaat (“Persoonlijk apparaat”) waarvan u de eigenaar bent of die u beheert of opent via een webbrowser op https://ancora.health/ (“Site ‘Of elk, een’ App ‘), inclusief alle gerelateerde documentatie en gerelateerde diensten, waarmee gebruikers: 

 • hun gezondheidsgegevens laten meten en verzamelen via een lichamelijk onderzoek, het verzamelen van urine, DNA en bloedmonsters en een online zelfevaluatievragenlijst; 
 • hun gezondheidsgegevens laten analyseren door Ancora-analisten om biomarkers, genen en levensstijl te kwantificeren; 
 • een persoonlijk, vertrouwelijk gezondheidsprofiel ontvangen, inclusief richtlijnen over voedings-, activiteits- en levensstijlkeuzes die kunnen helpen gezondheidsrisico’s te verminderen en / of gezondheidsproblemen te voorkomen. 

 

2.2  De App en Site is ontworpen en bedoeld voor gebruik door EU-ingezetenen die minstens 18 jaar oud zijn en de meerderjarigheid hebben bereikt in hun land van verblijf. De App en Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en privégebruik. 

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt door de App, Site en/of Diensten te gebruiken?

Er is een verscheidenheid aan Persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u de Site gebruikt en/of de App downloadt en gebruikt. Deze Persoonsgegevens kunnen rechtstreeks door u worden verstrekt of het kan informatie zijn die het resultaat is van uw gebruik van de App/Site. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kan Ancora de volgende Persoonsgegevens verzamelen: 

 • Naam en adres; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Informatie over uw afspraak; 
 • IP adres; 

 

Medische informatie: 

 • Persoonlijke medische geschiedenis (medicatie, vroegere of huidige gezondheidstoestand en geschiedenis van chirurgische ingrepen); 
 • Familiegeschiedenis (vroegere of huidige gezondheidstoestand van bloedverwanten in de 1e of 2e graad); 

Levensstijlgegevens: 

 • Activiteit en lichaamsbeweging (inclusief mate van activiteit tijdens de dagelijkse routine en fitness- en sportgewoonten); 
 • Voeding (inclusief voedingsgewoonten en voorkeuren, en voedselallergieën); 
 • Strategieën voor stressmanagement op basis van gevalideerde vragenlijsten; 
 • Subjectief welzijn door gevalideerde vragenlijsten; 
 • Gezondheidsgerelateerd gedrag, waaronder roken, drinken en andere uit gevalideerde vragenlijsten; 

Resultaten van uw gezondheidsbeoordeling: 

 • Bloed: biomarkers van, inclusief maar niet beperkt tot, levergezondheid, bot- en spiergezondheid, hartgezondheid, metabolische gezondheid, niergezondheid, bloedgezondheid, schildkliergezondheid, stress en voedingsstatus; 
 • Urine: biomarkers van, inclusief maar niet beperkt tot, niergezondheid; 
 • Fitness: markers en metingen van, inclusief maar niet beperkt tot, lichaamssamenstelling en antropometrie, en cardiopulmonale conditionering. Het verstrekken van een of meer van de bovenstaande informatie is vrijwillig. U kunt zelf bepalen welke informatie u aan de Applicatie of functionaliteiten wilt toevoegen. Het niet verstrekken van de informatie of het niet wijzigen van de standaardinstellingen kan de functionaliteiten van de Applicatie beperken. 
 1. Doeleinden van gegevensverwerking

Ancora verwerkt uw Persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden. De Persoonsgegevens die door ons worden verzameld onder sectie 3, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Uw account aanmaken om u bij Ancora te registreren; 
 • Inloggen op uw account; 
 • het bijhouden van uw medisch dossier; 
 • Het verstrekken van gezondheidsrapporten en leefstijladviezen; 
 • een afspraak plannen; 
 • Houd uw voorkeuren bij; 
 • Verbetering van onze Diensten aan u; 
 • het uitvoeren van andere diensten die u hebt aangevraagd; 
 • het opvolgen van correspondentie (telefoon, e-mail of live chat); 
 • het versturen van nieuwsbrieven; 
 • Bijhouden van resultaten van eerdere onderzoeken en/of behandelingen.
 1. Gebruik en delen van persoonsgegevens

5.1  Via de App, Site en/of Diensten worden Persoonsgegevens die u verstrekt, gebruikt om u in staat te stellen alle functionaliteiten, functies en voordelen van onze Diensten te gebruiken. 

5.2  Met de App en/of Site kunt u de informatie die wordt vermeld in sectie 3 delen. U kunt bijvoorbeeld besluiten om de informatie die is verzameld in de App en/of Site te delen met ontvangers, zoals uw zorgverlener, via de Share Button in jouw persoonlijk account (bijv. Medische informatie, leefstijlgegevens en/of resultaten van uw gezondheidsbeoordeling) 

5.3  Wij kunnen uw Persoonsgegevens anonimiseren door deze te verwerken, zodat het onmogelijk is om bepaalde personen te identificeren (bijv. Door alle stukjes informatie te verwijderen waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals het IP-adres, en door een proces uit te voeren om dit onmogelijk te maken om die persoon opnieuw te identificeren) en die geanonimiseerde informatie te gebruiken voor het analyseren, het aanbieden van en verbeteren van onze dienstverlening. Meer specifiek houdt dit in dat wij anonieme dashboards beschikbaar kunnen stellen aan klanten om inzicht te geven in de gezondheid van een bedrijf of sector. Deze inzichten zullen nooit terug te herleiden zijn naar een individu. 

5.4  Behalve zoals bepaald in de volgende sectie, zullen wij uw Persoonsgegevens alleen delen met onze gelieerde bedrijven en externe serviceproviders, inclusief serviceproviders die zijn gevestigd in de Verenigde Staten, die wij vertrouwen. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen die mogelijk een lagere beschermingsstandaard voor uw informatie bieden. Wanneer wij uw Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen wij ervoor zorgen dat uw informatie veilig wordt bewaard en dat de ontvanger een passend beveiligingsniveau heeft. Wij vertrouwen op passende contracten of passende waarborgen met ontvangers in landen buiten de EER om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens als u meer informatie wilt over de contracten en passende waarborgen. 

5.5  Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen met andere personen of organisaties, tenzij wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdediging tegen juridische claims; en wanneer wij van mening zijn dat het nodig is om informatie te delen om te helpen bij een onderzoek naar of om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon te voorkomen. 

 1. Analyse door derden

6.1  Wanneer de Site en/of de App (wordt gedownload) en gebruikt, kunnen wij automatisch informatie verzamelen over het gebruik van de App en/of Site door de gebruikers ervan. Wat voor soort functionaliteiten worden er bijvoorbeeld gebruikt en hoelang gebruikers op elke pagina in de Site en/of App doorbrengen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Site en/of App te analyseren en mogelijkheden te identificeren voor verdere ontwikkeling en optimalisatie van onze diensten. De (derde partij) analytische tool (bijvoorbeeld Google Analytics) die wij gebruiken, verzamelt en analyseert dit soort informatie voor ons. 

 1. Uw rechten en keuzes

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over: 

Recht op inzage. U kunt contact met ons opnemen om te bevestigen of wij al dan niet Persoonsgegevens over u verwerken. Waar dat het geval is, zullen wij u informeren over de categorieën van Persoonsgegevens die wij verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt en de beoogde bewaartermijn of criteria om die periode te bepalen. 

Recht op rectificatie. U hebt het recht om onjuiste of Persoonsgegevens die wij over u opslaan, te laten corrigeren of aan te vullen. 

Recht om bezwaar te maken. Indien onze verwerkingen gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang van ons, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Wij zullen uw Persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen in specifieke situaties zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. Wanneer de juistheid van uw Persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren). Gegevens). 

Recht op wissen. U hebt het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen als uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien hebt u het recht om te wissen als u uw recht op bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een doorslaggevende legitieme reden hebben om de relevante gegevens niet te wissen. Wij kunnen mogelijk niet onmiddellijk alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen verwijderen nadat de actieve gegevens zijn gewist. Dergelijke kopieën worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is gewist. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of te verzoeken dat wij die gegevens naar een derde partij sturen waar dit technisch haalbaar is. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. 

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt. Zie voor Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap  

 1. Bewaring van gegevens

De Persoonsgegevens vermeld onder Sectie 3 zullen niet langer dan nodig in een identificeerbare vorm worden bewaard. Wij bepalen de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens op basis van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt minimale bewaartermijnen op die wij moeten naleven. Uw medische persoonsgegevens (bijv. Medische informatie en resultaten van uw gezondheidsonderzoek) hebben een bewaartermijn van twintig (20) jaar. 

 1. Beveiliging

Wij nemen het beschermen van uw Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en verlies serieus. Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens zoals gespecificeerd in Sectie 3 te beschermen. Om uw Persoonsgegevens te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen en blijkt dit uit onze ISO27001 en NEN7510 certificaten.  

 1. Sites en diensten van derden

De Site en/of App kan links bevatten naar websites, andere apps en andere onlinediensten die worden beheerd door derden die niet onder onze controle staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw Persoonsgegevens op die websites en andere onlinediensten door die derde partijen. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website en andere onlinediensten die u bezoekt door te nemen. 

Als u onze mobiele app gebruikt met een mobiele toestel dat gebruik maakt van Android 11 of ouder en u verbinding wilt maken met een Garmin device, gebruikt Garmin de locatie van uw mobiele toestel om het Garmin device te koppelen. Ancora bewaart, gebruikt of verwerkt de locatiegegevens van uw mobiele toestel niet. Ancora is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevens die door Garmin worden verzameld of voor het privacybeleid van Garmin.

 1. Updates van dit gegevensbeschermingsbeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Deze wijzigingen worden op onze website aangekondigd. Wij raden u daarom aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 1. Contact en vragen

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over onze privacy waarborgen of ons gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Site en/of App, kunt u contact met ons opnemen door op de link “Ondersteuning” te klikken. Neem contact met ons op via info@ancora.health. 

 

Ancora Health B.V. 

Lübeckweg 2
9723 HE Groningen
Kamer van Koophandel: 78514452