Ancora Privacy Policy

Ancora hecht grote waarde aan de bescherming en zorgvuldige, vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houdt Ancora zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Via deze privacy policy informeert Ancora u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan en is er tevens op gericht u te helpen in het begrijpen van welke informatie o.a. op deze website wordt vastgelegd en wat we daar mee doen.

Verantwoordelijkheid persoonsgegevens
Ancora Health B.V.
Hereplein 34
9711GC te Groningen
info@ancora.health

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten kunt u bepaalde persoons gegevens bij ons achter laten. Ancora kan uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of omdat u hier toestemming voor heeft gegeven. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

● NAW gegevens;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Informatie over uw afspraak;
● IP-adres

Juridische grondslag voor gegevensverwerking
Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Het aanmaken van uw account om u bij Ancora in te schrijven;
● Het inloggen op uw account;
● Het bijhouden van uw medisch dossier;
● Het inplannen van een afspraak;
● Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
● Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
● Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

● GDPR compliant website
● Veilige managed hosting omgeving
SSL certificaat

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Deze verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@ancora.health. Ancora zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op deze website

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@ancora.health.